تبلیغات
خـون بهـا - «تفکر» و «آزادی»
.: السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین :.
«تفکر» و «آزادی»

آزادی در سایه جبر معنا پیدا می کند. انسان در تضاد جبرها به آزادی می رسد. آنجا که جبری نباشد، آزادی از چه؟!

انسانیت انسان، از «تفکر» و «آزادی» او سرچشمه می گیرد. تفکر، در فضای تقابل جبرها با یکدیگر، انسان را به آزادی می رساند. تفکر، مقدم بر اختیار، است؛ زیرا آنجا که بشر قدرت تفکر نداشته باشد، مجبور به جبر غریزه است. تفکر انسان را به اختیار می رساند. انتخاب میوه اختیار است. انسانی که از این میوه بهره مند شد، آزاد است؛ و آنکه محروم شد، اسیر.

«آزادی» و «اسارت» زمانی در صف دغدغه های انسان قرار گرفت که برای اداره خود مجبور شد به «قرارداد» و «تعهد» تن بدهد؛ به قانون. بشر آزادی را در چارچوب قانون معنا کرد؛ در اسارت یک «قرارداد» و یک «تعهد». قراردادی که می گفت هیچ کس حق ندارد برای دیگران جبر بیافریند؛ و تعهدی که می گفت همه باید به این قرارداد پایبند باشند. بشر این کار را «آزادانه» انجام داد.

با گذر زمان و پیچیده تر شدن جامعه، با توسعه قانون، جبر های تازه ای به وجود می آید و در سایه این جبرها، آزادی های جدیدی معنا پیدا می کند. آزادی هایی که در قالب قرائت تازه بشر از آزادی نمی گنجد! آزادی هایی که هرگز محقق نمی شوند. آنهایی که این قرائت از آزادی را پذیرفته اند، قرن ها است به دور خود می چرند. قانون هایی که برای آزادی بخشیدن وضع می کنند، خود بزرگترین اسارت ها را به دنبال دارد.

آزادی از قانون فراتر است. قانون، محصول آزادی بشر است؛ نه آزادی بشر، محصول قانون. قانون اساساً نمی تواند اسارت آفرین باشد؛ و اساساً نمی تواند آزادی آفرین باشد. آنجا که بشر خواست، «آزادانه» قانون را پذیرفت؛ و آنجا که نخواست، «آزادانه» آن را زیر پا گذاشت. آنجا که خواست، «آزادانه» به جبر محیط تن داد؛ و آنجا که خواست، «آزادانه» از آن رهایی جست. یا «آزادانه» ماند، یا «آزادانه» رفت.

سنت الهی این است. این قانون هستی است. هر عمل، نتیجه ای به دنبال دارد. انسان در نتیجه اعمال «تفکر» می کند و بر این اساس، «انتخاب» می کند و به «آزادی» می رسد. آنکه راه سازش با جبرها را در پیش می گیرد، «آزادانه» چنین می کند؛ و آنکه در مقابل جبرها قد علم می کند، «آزادانه» چنین می کند؛ و در هر صورت، هزینه آن را - هر چه که باشد - می پردازد؛ حتی اگر این هزینه «جان» باشد.

آخرین مطالب